Indicadors bàsics per ABS

Per desplegar l’orientació comunitària és fonamental disposar de dades fiables i robustes per àrees petites, que permetin fer una primera aproximació al diagnòstic comunitari. Per tal de facilitar aquesta part metodològica de l’acció comunitària, en el marc del PINSAP i de l’ENAPISC, s’han seleccionat i calculat un conjunt d’indicadors bàsics a nivell d’ABS que es poden comparar amb Catalunya.

Els indicadors es presenten sistemàticament per sexe i territori i s’actualitzaran anualment. Aquests indicadors permetran als professionals realitzar un informe de salut de forma àgil i sistemàtica.

Els indicadors es troben en forma de taula dinàmica, que permet visibilitzar tots els resultats per a cada ABS. També es poden obtenir amb una Taula per pestanyes o un Excel en format pla, aquests dos formats permeten fer altres càlculs a partir de les dades.

A mes a mes, s’ha publicat una guia per a la creació del informe de salut a partir dels indicadors bàsics. La guia inclou un apartat sobre la metodologia i font de dades dels indicadors seleccionats, fa una recomanació d’estructura de l’informe i a mes proposa algunes taules i gràfics per presentar els resultats per ABS.

Per possibles dubtes a l’hora de fer servir les dades, es posa a disposició dels professionals l’adreça: comsalut@gencat.cat.

Nota web del Departament de Salut.